ประวัติวิทยาลัย

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  และขนาด

วิทยาลัยเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 429  หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โดยมีนายสนอง และนางยุพา โสมสมบัติ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน นางสาวนันทพร โสมสมบัติ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสมยงค์  อาจจำนงค์ เป็นผู้จัดการ และ  ผู้อำนวยการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ประเภทอาชีวศึกษา ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 รอบ คือ ภาคเช้า ภาคพิเศษ มี 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาการบัญชี  การตลาด  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะอาคารเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ มีอาคาร 4 ชั้น 2 หลังติดต่อกันเป็นรูปตัวแอล บนเนื้อที่ 25 ไร่ มีห้องเรียน 21 ห้อ    ปัจจุบันมีนักเรียน 384 คน

ปีการศึกษา 2552 แต่งตั้งนางสาวรัตติกร  โสมสมบัติ  ตำแหน่งผู้จัดการ  และนายบำรุง   ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2560  แต่งตั้งนายบำรุง   ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ  และนางสาวรัตติกร  โสมสมบัติ ตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

1.2 สถานภาพชุมชน

สถานภาพชุมชนโดยรอบของวิทยาลัยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ หมู่บ้านภูตะวัน หมู่บ้านสัมมากรโครงการ 1 มีนบุรี  และอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค อยู่ใกล้วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม     ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ด้านเศรษฐกิจเป็นกลุ่มของผู้มีรายได้ปานกลาง