หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

  •         หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1)  สาขาการบัญชี

2)  สาขาการตลาด

3)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

  •         หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ใช้เวลาเรียน 2 ปี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1)  สาขาการบัญชี

2)  สาขาการตลาด

3)  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ