ประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่เรียน จบ ม.3 , ม.6 หรือ เทียบเท่า

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองสู่การทำงาน