วิสัยทัศน์

ส่งเสริมพัฒนา องค์กร กำลังคน และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยผู้สอนที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา มุ่งมันพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในอาชีพ เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ไปพัฒนาสังคม

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมเด่น เน้นสมัพันธ์ชุมชน ความโดดเด่นของเจริญพัฒนา คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียน สานสัมพันธ์ชุมชน